جستجوي مقاله (جستجوی پیشرفته)

در این قسمت شما می توانید عنوان یا قسمتی از خلاصه مقاله مورد نظر خود را در کادر زیر وارد نموده و لیست مقالات مرتبط را مشاهده نمایید

آخرین شماره

No 2
شماره 2 سال 2
پاییز - زمستان 1395
|

پربازدیدترین مقالات


آخرین مقالات منتشر شده

سرمایۀ انسانی یکی از دارایی¬های مهم سازمان‌ها در دنیای مدرن محسوب می‌شود؛ سرمایه‌ای که کیفیت آن بیش از کمیت آن حائز اهمیت است. رشد و توسعۀ این سرمایه مستلزم پویایی و به‌روزرسانی مستمر است. آموزش هدفمند، منظم و ارتقای سطح دانش، توانایی و مهارت‌ها، یکی از ابزار مهم پرورش این سرمایه است. با همین رویکرد، بسیاری از سازمان‌ها، دوره‌های آموزشی متعددی را با صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای توسعۀ منابع انسانی، برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. صرف ارائۀ آموزش و اجرای دوره‌های آموزشی برای تحقق این هدف کافی نیست. پایش روشمند دوره‌های آموزشی و سنجش اثربخشی آنها می‌تواند به‌نوعی تضمین‌کننده اهداف سازمان‌ها در این زمینه باشد. این مقاله، سنجش اثربخشی دوره آموزشی با عنوان «دوره مددکاری اجتماعی و توان‌بخشی» را که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا کرد، هدف قرار داده و برای نیل به این مهم، از مدل چهار سطحی «کرک پاتریک» استفاده کرده است. در هر یک از سطوح سنجش به اقتضای اهداف تدوین‌شده، از ابزار مختلفی همچون پرسشنامه و یا مصاحبه‌های نیمه¬ساختاریافته استفاده شده و نمونه مورد مطالعه نیز متناسب با هر سطح، از میان فراگیران و یا مدیران بالادستی فراگیران درون سازمان انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، بیش از هشتاد درصد فراگیران (در سطح واکنش) از کیفیت دوره آموزشی رضایت داشته¬اند. در سطح یادگیری، نزدیک به نود درصد از اهداف دوره تحقق یافته و محتوای دوره، اثربخش ارزیابی شده است. در سطح رفتار، تأثیر برگزاری دوره در تغییر رفتار کاری فراگیران، از نظر بیش از نیمی از پاسخگویان، اثربخش اعلام شده و در مجموع نیمی از پاسخگویان، دوره برگزار شده را با توجه به آثار و تبعات آن (سطح نتایج)، برای سازمان سودمند و اثربخش ارزیابی کرده‌اند.
غلامرضا اسکندریان - زهرا گودرزی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش ضمن خدمت ، اثربخشی آموزش ، سنجش اثربخشی ، مدل کرک پاتریک ، سطوح سنجش
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمام جوانب زندگی بشر از جمله یادگیری را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است تا بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سراسر دنیا با به ‌کارگیری امکانات دوره‌های یادگیری الکترونیکی به ‌دنبال پاسخگویی به نیازهای روزافزون علاقه¬مندان به آموزش باشند. علی¬رغم سرمایه¬گذاری سنگین در زمینه آموزش¬های الکترونیکی، برخی از تحقیقات از نارضایتی دانشجویان و ترک ادامه تحصیل در اینگونه دوره¬ها گزارش داده¬اند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل تداوم به استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی است. مدل مفهومی پژوهش، بر اساس مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی «دلون و مک¬لین» و تئوری عدالت سازمانی توسعه داده شد، تا بتواند نیت یادگیرندگان به ادامه استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی را ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دوره‌های الکترونیکی پردیس فارابی دانشگاه تهران بوده است. در نهایت 433 پرسشنامه از بین دانشجویان این دوره¬ها جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظرهای خبرگان و آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم¬افزار آموس صورت پذیرفته است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و رضایت از استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی، عواملی هستند که مستقیماً بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی مؤثرند، که از این میان رضایت از استفاده بیشترین تأثیر را بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی دارد و بقیه عوامل به طور غیر مستقیم بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی تأثیر دارند.
سید محمدباقر جعفری - علی حمیدی‌زاده - مژگان حق‌شناس
DOI : 0
کلمات کلیدی : نیت تداوم ، رضایت استفاده از سیستم ، خودکارآمدی ، یادگیری الکترونیکی ، عدالت سازمانی
این مطلب که موفقیت سازمان¬های امروزی در درجۀ اول بستگی به سرمایه مدیریتی آنان دارد، امری کاملاً پذیرفته شده و انکارنشدنی است. هدف از این پژوهش تدوین و رتبه¬بندی شاخص¬های استعدادهای مدیریتی مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی قم است. پژوهش به روش آمیخته و به صورت ترکیبی از روش کمی و کیفی است. نمونه¬گیری بخش کیفی پژوهش، با فن گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن، از میان 45 مدیر و معاون آموزش و پرورش استثنایی قم، 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شده¬اند. در بخش کمّی پژوهش از میان 180 معلم و مدیر آموزش و پرورش استثنایی، 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شده¬اند. در بخش کمّی، روایی محتوا و پایایی با محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ تأیید شده است. در بخش کیفی، روایی با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی با شیوۀ پایایی بین دو کدگذار تأیید شده است. داده¬های کیفی پژوهش با فن تحلیل تم و داده¬های کمّی با نرم¬افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده¬ است. نتیجه پژوهش، شناسایی 39 شاخص برای شناسایی مدیران برتر بوده است که شناخت روحیات دانش¬آموزان استثنایی، دانش در زمینۀ آموزش استثنایی، تجربه تدریس در مدارس استثنایی، توانایی درک دانش¬آموزان خاص و احترام به افراد، در رتبه اول اهمیت از دیدگاه معلمان و مدیران قرار گرفته¬ است.
علی حمیدی‌زاده - رضا طهماسبی - پریسا عالم‌زاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش و پرورش استثنایی ، استعداد ، استعداد مدیریتی ، تحلیل تم و رتبه بندی
آموزش کارآفرینی همانند هر نوع آموزش دیگر، فرایندی به¬هم پیوسته و پیچیده است که هم عوامل ساختاري و مديريتي و هم عوامل بيروني همچون عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روي آن تأثيرگذار است. در کنار این عوامل، آموزش کارآفرینی به علت ماهیت خاص خود دارای ظرایف و پیچیدگی-های ویژه‌ای است. كليه اين امور باعث ايجاد چالش‌هايي در روند اجراي اين نوع از آموزش‌ها شده و متوليان و دست‌اندركاران امر را با مشكلاتي مواجه ساخته است. يكي از اين چالش‌ها، كاهش روند استقبال از دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و استمرار نیافتن آنها به شكل سابق، علي¬رغم اهميت و ضرورت فراگيري آن براي گروه‌هاي مختلف مخاطبان است. بر همين اساس اين موضوع، با هدف آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش کارآفرینی و شناسایی دلایل استقبال نکردن از این دوره‌ها بررسی شد. در بخش مقدماتي، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعة كتابخانه‌اي و مرور متون گردآوری شد. علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، کلیه گزارش‌ها و منابع موجود دربارۀ دوره‌های آموزشی کارآفرینی و اشتغال که در جهاد دانشگاهی و برخی دیگر از سازمان‌ها و مؤسسات دیگر برگزار شده بود، بررسی شد. پس از آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این مقاله شامل متخصصان و صاحب¬نظران حوزة اشتغال و کارآفرینی است که در حوزة اشتغال و کارآفرینی مطرح بوده، علاوه بر دانش نظری، از سوابق اجرایی نیز برخوردار بودند و به اصطلاح «خبرگان آگاه» نام دارند. نمونه این مطالعه، اعضای حاضر در کارگروه تخصصی اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و کارشناسان و مدرسان کارآفرینی هستند. برای جمع‌آوری نمونه نیز از روش گلوله برفی استفاده شد. براي گردآوري اطلاعات، ابزار مصاحبة اكتشافي با بیست نفر از صاحب¬نظران و کارشناسان (خبرگان) به کار گرفته شد. با توجه به اينكه در اين‌باره مطالعه جدي صورت نگرفته بود، ابتدا از خبرگان موضوع، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مصاحبه اكتشافي احصا گردید و سپس برای اعتباربخشي، یافته‌های نهایی مجدداً برای خبرگان ارسال شد. تجزيه و تحليل اطلاعات نیز با استفاده از روش کدگذاری صورت گرفت. روش کدگذاری از طريق جزء به جزء كردن اطلاعات به شكل‌بندي مقوله‌هاي (طبقه‌ها) اطلاعات دربارة پديدة مورد مطالعه مي‌پردازد. در واقع بر اساس داده‌هاي گردآوري¬شده از مصاحبه‌ها و ياداشت‌ها، مقوله‌هاي اصلي و فرعي مشخص مي‌شود. در نهایت عوامل آسیب¬زای دوره‌های آموزش کارآفرینی در غالب عوامل مدیریتی/ اجرایی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری و قانونی و عوامل اقتصادی شناسایی شد.
محمد‌رضا پورعابدي - نسرين احمدزاده
DOI : 0
کلمات کلیدی : آسيب‌شناسي ، آموزش ، دوره آموزشی ، اشتغال و كارآفريني
در این مقاله به موضوع آموزش نقد پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان کنشی به نام نقد و به¬ویژه اجتماعی را به انجام رساند؟ در پرتو این مسئله و با پیش¬فرض گرفتن اینکه کنش نقد مستلزم آموزش نقد است، این پرسش اصلی به بحث گذاشته می‌شود که نسبت کنش نقد اجتماعی با نظریۀ نقد چیست؟ برحسب یافتۀ پژوهش حاضر، کنش نقد اجتماعی وقتی امکان‌پذیر است که نظریه¬های اجتماعی موجود باشد و نظریۀ نقد اجتماعی نیز تنها در پرتو ارزش‌های مشترک هر جامعه به دست می‌آید. هدف از انجام این مطالعه، یافتن امکانات درونی و بومی اقدام به کنش اجتماعی است. هرگونه تحول و تغییر اجتماعی مسالمت‌آمیز تنها از طریق کنش نقد اجتماعی ممکن است. اقدام به کنش نقد، بدون نظریۀ نقد (و یا اقدام به کنش نقد مبتنی بر نظریه‌هایی که بر ارزش‌های مشترک مبتنی نیستند) راه به جایی نمی‌برد. این نتایج بر اساس روش تحلیل فلسفی به دست‌ آمده است. در مباحث مقدماتی با توسل به مفاهیم‌ دانش زبان‌شناسی، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های نقد اجتماعی به بحث گذاشته شده است.
مرتضی بحرانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : نقد ، نقد اجتماعی ، نظریه نقد ، کنش نقد ، ارزش‌های مشترک
موفقیت سازمان‌های دولتی در دستیابی به اهداف، در گرو بهسازی دانش، اطلاعات و مهارت‌های منابع انسانی است که این امر مستلزم آموزش و توسعۀ منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف شناخت چالش‌های فراروی اثربخشی آموزش‌های بخش دولتی انجام شده است. استراتژی انجام پژوهش، تلفیقی از روش‌های نظریه¬پردازی داده¬بنیاد و روایت¬پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش روایت¬پژوهی را خبرگان حوزۀ آموزش و توسعه منابع انسانی تشکیل می‌دهند که به روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شده¬اند. ابزار گردآوری داده¬ها، اسناد و روایت‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که ده مجموعه علت (آسیب‌های فرایندی، محتوایی، مدیریتی، ساختاری، رفتاری - ارتباطی، نگرشی، منابع انسانی، منابع مالی، مخاطب و رسانه آموزشی)، زمینه¬ساز ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی بخش دولتی است.
جبار باباشاهی - منصوره محمدنژاد فدردی
DOI : 0
کلمات کلیدی : آموزش‌های سازمانی ، اثربخشی آموزش ، ارزیابی اثربخشی آموزش ، آسیب-شناسی آموزش‌های سازمانی ، روایت‌پژوهی
هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با تعیین کاربرد منابع، قیمت تمام¬شده را محاسبه می‌کند. این روش برای محاسبه بهای تمام¬شده خدمات آموزشی مرکز آموزش کوتاه¬مدت مورد مطالعه در سال 1394 به کار گرفته شده است. در مرحله اول، بخش‌های مرکز به سه دسته کلاس¬ها و مدرسان، کادر اداری و پشتیبانی، ملزومات جاری و مصرفی تقسیم¬بندی شد. در مرحله دوم، مراکز فعالیت با تحلیل فعالیت مشخص شد. در مرحله سوم، هزینه‌های مراکز فعالیت آموزشی و اداری به بخش¬های عملیاتی بر اساس میزان فعالیت آنها تخصیص داده شد. در مرحله آخر بر اساس کاربرد اهداف هزینه از خدمات مراکز فعالیت بهای تمام¬شده خدمات آموزشی محاسبه شد. داده‌ها و اطلاعات هزینه¬ای از اسناد و دفاتر حسابداری مرکز مورد نظر جمع¬آوری و در نرم¬افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد و هزینه‌های ایجادشده به فعالیت¬ها تسهیم و سرشکن شد. در پایان مشاهده شد که به کارگیری روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در این مرکز امکان¬پذیر است. این روش به دلیل استفاده از مکانسیم‌ها و روش¬های صحیح¬تر در مقایسه با روش حسابداری سنتی، بهای تمام¬شدۀ خدمات آموزشی را صحیح¬تر و دقیق¬تر محاسبه می‌کند و اطلاعات مفید و کاربردی را در اختیار مدیران و مسئولان جهت اخذ تصمیمات استراتژیک، عملیاتی و کوتاه¬مدت قرار می‌دهد.
حسین یوسفی پاشابیگ - سید جعفر ایرانی
DOI : 0
کلمات کلیدی : هزینه‌یابی (ABC) ، آموزش کوتاه‌مدت ، تحلیل فعالیت ، حسابداری سنتی ، تسهیم

معرفي نشريه

صاحب امتیاز :پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
مدیر مسئول :ایرج فیضی
سردبیر :حسین کلانتری خلیل آباد
هیئت تحریریه :
خدایار ابیلی
حسین خنیفر
عبدالرحیم نوه ابراهیم
پروین احمدی
غلامرضا ذاکرصالحی
حسین کلانتری خلیل آباد
سیدرضا شاکری
محمدعلی گودرزی
سیدهادی مرجائی
شاپا :
شاپا الکترونیکی :

نمایه شده