مقاله


کد مقاله : 139608141350518918

عنوان مقاله : رابطۀ آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی روان¬شناختی دبیران متوسطه

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 463

فایل های مقاله : 310 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جواد پورکریمی jpkarimi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 عاطفه ذوالفقاری j.education@ihss.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندی روان‌شناختی دبیران مدارس متوسطه انجام شده است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده، جامعه آماری آن، کلیه دبیران منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران است که تعداد 293 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده¬اند. برای جمع¬آوری داده¬ها از پرسش¬نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات رادوان و کاتز (2010) که از زارع مقدم (1392) اقتباس شده است و پرسش¬نامه توانمندی روان¬شناختی اسپریتزر و میشرا (1997) استفاده شد. روایی ابزار از نوع روایی محتوایی و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که برای پرسش¬نامه سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات 97/0 و برای پرسش¬نامه توانمندی روان¬شناختی 88/0 محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیران در سطح متوسط (05/0 p>) است و میزان توانمندی روان¬شناختی دبیران در سطح بالاتری از متوسط (01/0 p<) قرار دارد. بین سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات و توانمندی روان‌شناختی دبیران، رابطه مثبت و معنی¬داری (58/0 r= ، 01/0 p<) وجود دارد.