مقاله


کد مقاله : 139608141414208920

عنوان مقاله : طراحی الگوی ارزیابی صلاحیت عمومی و حرفه‌ای مدرسان (مطالعۀ موردی: مراکز آموزش زبان جهاددانشگاهی)

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 935

فایل های مقاله : 242 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حسین منّتي Mennati_h@yahoo.com استادیار دکترا
2 عاطفه ذوالفقاری j.education@ihss.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

برای مشاغل وکسب¬وکارهای خدماتی به طورعام و آموزشی به طورخاص، منابع انسانی (ارائه‌دهندۀ خدمت یا همان مدرسان)، نقش و جایگاه ویژه¬ای دارند. ازآنجایی که مراکز آموزش جهاددانشگاهی نیز ماهیتاً مراکزی خدماتی هستند و آنچه خروجی این مراکز است، ماهیتی خدمتی دارد و با عنایت به نقش مدرسان این مراکز در کیفیت آموزش‌هایی که ارائه می‌شود و نیز انتقال ارزش‌های اسلامی به دانشجویان، لزوم توجه به موارد یاد شده کاملاً احساس می‌شود. تمرکز و هدف پژوهش حاضر، طراحی الگویی برای ارزیابی صلاحیت عمومی و حرفه‌ای مدرسان است.در طراحی الگوی ارزیابی صلاحیت‌های مدرسان، نخست به واسطه مرور ادبیات موجود در داخل و خارج از کشور، صلاحیت‌ها احصاشد. سپس با مراجعه به خبرگان علمی و اجرایی، صلاحیت‌های برشمرده، بازبینی و اصلاح شد.پس از اتمام مراحل اول و دوم طراحی و توسعۀ مفهومی مدل (تدوین مدل اولیه، بازخوردگیری و اصلاح مدل اولیه) و با مطالعه منابع نوشتاری تجربی و نظری خارجی و داخلی درباره صلاحیت‌ها، پرسش¬نامه سنجش صلاحیت‌هاطراحی شد. این پرسش¬نامه با توجه به الگوی اصلاح¬شده، 4 بعد اصلی صلاحیت، 12شاخص و 110 مؤلفه فرعی را مورد سنجش قرار داد. پرسش‌نامه طراحی¬شده در میان بیش از 32 نفر از مدیران، کارشناسان و مدرسان مراکز آموزش جهاددانشگاهی توزیع شد. تحلیل داده‏های کمّی با استفاده از آزمون نرمال بودن، آزمون tتک¬متغیره و آزمون فریدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. پس از اعتبار یا بی‌صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای مدرسان، صلاحیت‌های معتبر شناسایی شد و به واسطه ترکیب آنها، الگوی نهایی سنجش صلاحیت تدوین شد.