مقاله


کد مقاله : 139608141419168921

عنوان مقاله : كاركردهاي فرهنگي و آموزشي شعر نو فارسي در ميان دانشجويان

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 517

فایل های مقاله : 134 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدرضا شاکری Sr.shakeri@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

شعر همچون يك زبان و چونان يك سنت فرهنگي با ساختار وجودي ما ايرانيان تنيده است. این سنت در طی زمان از دگرگونیهای فکری، سیاسی و اجتماعی اثر پذیرفته و در ساختار و محتوای و سبکهای آن، تغییراتی ایجاد شده و بدین‌گونه هم بازتابدهنده اوضاع تازه و هم واجد کارکردهای جدید شده است. شعر نو فارسی رهاورد جامعه معاصر ایرانی و چونان تجربۀ زیسته شاعر در بردارندۀ اندیشهها، مؤلفهها و مفاهیمی است که میتوانند در زمینههای آموزشی و بهویژه برای دانشجویان ایرانی مفید واقع شود. در این مقاله، نگاه کارکردی ارسطو به شعر، مبنای بررسی و تبیین موضوع قرار گرفته است. یافتههای بررسی نشان میدهد که اگر نوع نگاه به مقوله شعر نو فارسی از امری ذوقی و شخصی به نگاهی انسانی و جهانشمول تغییر یابد، میتوان برای آموزش دانشجویان در فضای رسمی (درسی) و غیر درسی، از روشی کارکردی ظرفیتهای عینی در شعر نو فارسی دست و پا کرد و از آنها بهرهبرداری نمود.