مقاله


کد مقاله : 13960814142958924

عنوان مقاله : نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 600

فایل های مقاله : 225 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیمین جامع اصل simin-jame@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 عاطفه ذوالفقاری j.education@ihss.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

كارآمدی و اثربخشی برنامه‌های آموزشی با شناسایی مؤلفه‌های آن امکان¬پذیر است و بر مبنای آن شناسایی، الگوی مناسب آموزشی طراحی می‌شود. با توجه به اهمیت آموزش در کارآفرینی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال¬زایی دانش¬آموختگان دانشگاهی، این پژوهش به بررسی نقش آموزش در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی، در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پرداخته است. این پژوهش از طریق مطالعۀ مبانی نظری مؤلفه‌های آموزشی به شناسایی و سنجش آماری میزان، تأثیر و اهمیت این مؤلفه‌ها پرداخته است و آنها را در غالب یک مدل ارائه می‌دهد. روش پژوهش در این مقاله آمیخته است كه در قسمت كیفی از روش مصاحبه نیمه‌¬ساختار یافته و در قسمت كمی از روش پیمایش استفاده شده است. ابتدا مدل اولیه پژوهش بر مبنای ادبیات موضوعی طراحی شده و با مصاحبه و تجزیه و تحلیل با روش کدگذاری باز تکمیل شده است. در بخش کمی با پرسش¬نامه محقق¬ساخته ماحصل بخش کیفی، داده‌ها گردآوری شده و با استفاده از آزمون‌های تحلیل مسیر، رگرسیون و همبستگی تجزیه و تحلیل شدند و مدل به دست آمده نهایی شده است. بر اساس نتایج پژوهش، نقش‌های شناسایی¬شده در موفقیت کارآفرینی دانشگاهی به ترتیب اهمیت، شامل زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی، آموزش‌ مهارت‌های مدیریتی و کارآفرینی، فرآیند آموزش و مدیریت آموزش است. زیرساخت‌های آموزشی در این پژوهش بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی تأثیر مستقیم خواهد داشت.