مقاله


کد مقاله : 13960814148158919

عنوان مقاله : رويكردهاي آموزش تفكر در جهان: رويكرد مناسب براي نظام آموزش و پرورش ايران

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 976

فایل های مقاله : 222 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم صداقت sedaghat.m88@gmail.com مربی دکترا
2 سوده رحمانی srahmani1982@yahoo.com دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله تلاش دارد تا با تكيه بر شواهد نظري و تجربي، تقسيم¬بندي جديدي از رويكردهاي آموزش تفكر ارائه داده و با توجه به نقاط قوت و ضعف آنها، مناسب‌ترین رویکرد و شیوه آموزشی برای نظام آموزش و پرورش ایران را پیشنهاد کند. اين مطالعه با بهره¬گيري از اسناد و مواد كتابخانه¬اي ¬انجام شده است. علي¬رغم وجود رويكردهاي به ¬ظاهر متنوع، دو رويكرد اصلي غني¬سازي و تزريق قابل شناسايي است. در رويكرد غني¬سازي، طراحی برنامه¬های جانبی برای غنی¬كردن برنامه¬ درسی و کمک به پرورش تفکر دانش¬آموزان به¬ صورت جداگانه انجام می¬شود، در حالي ¬كه در رويكرد تزريق، تفکر از طریق برنامه¬ درسی موجود - و نه برنامه و مواد آموزشي جدا - آموزش داده می¬شود. هر چند عناصر انگیزشی و عاطفی یادگیری به¬ویژه یادگیری تفکر نقش مهمی دارد، پژوهشگران کمتر به ¬عنوان يك رويكرد مستقل در آموزش تفكر به آن توجه كرده¬اند. با توجه به برجسته بودن ابعاد انگیزشی در جوامع شرقی از جمله ایران، گرایش به تفکر به ¬عنوان یک رویکرد مستقل در نظر گرفته شد. بر اين اساس نويسندگان اين مقاله، سه رويكرد غني¬سازي، تزريق و گرايش به تفكر را پيشنهاد دادند. اين تقسيم¬بندي از يكسو مي¬تواند همه¬ ديدگاه¬هاي موجود را پوشش دهد و از سوي ديگر حوزه¬هاي مهم يادگيري تفكر مانند انگيزش را برجسته كند. بر اساس نيازها و اقتضائات نظام آموزش و پرورش ايران، رويكرد گرايش به تفکر به¬ عنوان مناسب¬ترين رويكرد و فرهنگ¬سازي، مناسب‌ترين شیوه براي آموزش تفكر به دانش¬آموزان پيشنهاد داده شد.