مقاله


کد مقاله : 13960814151328926

عنوان مقاله : عوامل تأثیرگذار بر تداوم تمایل به استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 853

فایل های مقاله : 511 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سید محمدباقر جعفری sm.jafari@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 علی حمیدی‌زاده hamidizadeh@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 مژگان حق‌شناس mhaghshenas@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمام جوانب زندگی بشر از جمله یادگیری را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب شده است تا بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در سراسر دنیا با به ‌کارگیری امکانات دوره‌های یادگیری الکترونیکی به ‌دنبال پاسخگویی به نیازهای روزافزون علاقه¬مندان به آموزش باشند. علی¬رغم سرمایه¬گذاری سنگین در زمینه آموزش¬های الکترونیکی، برخی از تحقیقات از نارضایتی دانشجویان و ترک ادامه تحصیل در اینگونه دوره¬ها گزارش داده¬اند. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل تداوم به استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی است. مدل مفهومی پژوهش، بر اساس مدل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی «دلون و مک¬لین» و تئوری عدالت سازمانی توسعه داده شد، تا بتواند نیت یادگیرندگان به ادامه استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی را ارزیابی کند. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دوره‌های الکترونیکی پردیس فارابی دانشگاه تهران بوده است. در نهایت 433 پرسشنامه از بین دانشجویان این دوره¬ها جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب از نظرهای خبرگان و آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از فن مدل‌یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم¬افزار آموس صورت پذیرفته است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که عدالت تعاملی، عدالت توزیعی و رضایت از استفاده از سیستم‌های یادگیری الکترونیکی، عواملی هستند که مستقیماً بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی مؤثرند، که از این میان رضایت از استفاده بیشترین تأثیر را بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی دارد و بقیه عوامل به طور غیر مستقیم بر تمایل به تداوم استفاده از سیستم یادگیری الکترونیکی تأثیر دارند.