مقاله


کد مقاله : 139608141517188928

عنوان مقاله : آسيب‌شناسي دوره‌هاي آموزشي كارآفريني در كشور

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 862

فایل های مقاله : 217 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد‌رضا پورعابدي pourabedy@acecr.ac.ir استادیار دکترا
2 نسرين احمدزاده ahmadzadeh@eshteghal.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

آموزش کارآفرینی همانند هر نوع آموزش دیگر، فرایندی به¬هم پیوسته و پیچیده است که هم عوامل ساختاري و مديريتي و هم عوامل بيروني همچون عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روي آن تأثيرگذار است. در کنار این عوامل، آموزش کارآفرینی به علت ماهیت خاص خود دارای ظرایف و پیچیدگی-های ویژه‌ای است. كليه اين امور باعث ايجاد چالش‌هايي در روند اجراي اين نوع از آموزش‌ها شده و متوليان و دست‌اندركاران امر را با مشكلاتي مواجه ساخته است. يكي از اين چالش‌ها، كاهش روند استقبال از دوره‌هاي آموزشي كارآفريني و استمرار نیافتن آنها به شكل سابق، علي¬رغم اهميت و ضرورت فراگيري آن براي گروه‌هاي مختلف مخاطبان است. بر همين اساس اين موضوع، با هدف آسیب‌شناسی دوره‌های آموزش کارآفرینی و شناسایی دلایل استقبال نکردن از این دوره‌ها بررسی شد. در بخش مقدماتي، اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعة كتابخانه‌اي و مرور متون گردآوری شد. علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای، کلیه گزارش‌ها و منابع موجود دربارۀ دوره‌های آموزشی کارآفرینی و اشتغال که در جهاد دانشگاهی و برخی دیگر از سازمان‌ها و مؤسسات دیگر برگزار شده بود، بررسی شد. پس از آن برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از روش کیفی استفاده شد. جامعۀ آماری این مقاله شامل متخصصان و صاحب¬نظران حوزة اشتغال و کارآفرینی است که در حوزة اشتغال و کارآفرینی مطرح بوده، علاوه بر دانش نظری، از سوابق اجرایی نیز برخوردار بودند و به اصطلاح «خبرگان آگاه» نام دارند. نمونه این مطالعه، اعضای حاضر در کارگروه تخصصی اشتغال و کارآفرینی جهاد دانشگاهی و کارشناسان و مدرسان کارآفرینی هستند. برای جمع‌آوری نمونه نیز از روش گلوله برفی استفاده شد. براي گردآوري اطلاعات، ابزار مصاحبة اكتشافي با بیست نفر از صاحب¬نظران و کارشناسان (خبرگان) به کار گرفته شد. با توجه به اينكه در اين‌باره مطالعه جدي صورت نگرفته بود، ابتدا از خبرگان موضوع، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مصاحبه اكتشافي احصا گردید و سپس برای اعتباربخشي، یافته‌های نهایی مجدداً برای خبرگان ارسال شد. تجزيه و تحليل اطلاعات نیز با استفاده از روش کدگذاری صورت گرفت. روش کدگذاری از طريق جزء به جزء كردن اطلاعات به شكل‌بندي مقوله‌هاي (طبقه‌ها) اطلاعات دربارة پديدة مورد مطالعه مي‌پردازد. در واقع بر اساس داده‌هاي گردآوري¬شده از مصاحبه‌ها و ياداشت‌ها، مقوله‌هاي اصلي و فرعي مشخص مي‌شود. در نهایت عوامل آسیب¬زای دوره‌های آموزش کارآفرینی در غالب عوامل مدیریتی/ اجرایی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل ساختاری و قانونی و عوامل اقتصادی شناسایی شد.