مقاله


کد مقاله : 139608141524338929

عنوان مقاله : آموزش نقد در پرتو ارزش‌های مشترک: نظریه و کنش

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 812

فایل های مقاله : 148 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی بحرانی mortezabahrani@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در این مقاله به موضوع آموزش نقد پرداخته شده است. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان کنشی به نام نقد و به¬ویژه اجتماعی را به انجام رساند؟ در پرتو این مسئله و با پیش¬فرض گرفتن اینکه کنش نقد مستلزم آموزش نقد است، این پرسش اصلی به بحث گذاشته می‌شود که نسبت کنش نقد اجتماعی با نظریۀ نقد چیست؟ برحسب یافتۀ پژوهش حاضر، کنش نقد اجتماعی وقتی امکان‌پذیر است که نظریه¬های اجتماعی موجود باشد و نظریۀ نقد اجتماعی نیز تنها در پرتو ارزش‌های مشترک هر جامعه به دست می‌آید. هدف از انجام این مطالعه، یافتن امکانات درونی و بومی اقدام به کنش اجتماعی است. هرگونه تحول و تغییر اجتماعی مسالمت‌آمیز تنها از طریق کنش نقد اجتماعی ممکن است. اقدام به کنش نقد، بدون نظریۀ نقد (و یا اقدام به کنش نقد مبتنی بر نظریه‌هایی که بر ارزش‌های مشترک مبتنی نیستند) راه به جایی نمی‌برد. این نتایج بر اساس روش تحلیل فلسفی به دست‌ آمده است. در مباحث مقدماتی با توسل به مفاهیم‌ دانش زبان‌شناسی، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های نقد اجتماعی به بحث گذاشته شده است.