مقاله


کد مقاله : 139608141530548930

عنوان مقاله : واکاوی علل ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی در بخش دولتی: پژوهشی بر مبنای استراتژی تلفیقی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 801

فایل های مقاله : 198 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جبار باباشاهی j.babashahi@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 منصوره محمدنژاد فدردی m.mohamadnezhad@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

موفقیت سازمان‌های دولتی در دستیابی به اهداف، در گرو بهسازی دانش، اطلاعات و مهارت‌های منابع انسانی است که این امر مستلزم آموزش و توسعۀ منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف شناخت چالش‌های فراروی اثربخشی آموزش‌های بخش دولتی انجام شده است. استراتژی انجام پژوهش، تلفیقی از روش‌های نظریه¬پردازی داده¬بنیاد و روایت¬پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش در بخش روایت¬پژوهی را خبرگان حوزۀ آموزش و توسعه منابع انسانی تشکیل می‌دهند که به روش نمونه¬گیری هدفمند انتخاب شده¬اند. ابزار گردآوری داده¬ها، اسناد و روایت‌ها بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که ده مجموعه علت (آسیب‌های فرایندی، محتوایی، مدیریتی، ساختاری، رفتاری - ارتباطی، نگرشی، منابع انسانی، منابع مالی، مخاطب و رسانه آموزشی)، زمینه¬ساز ناکارآمدی آموزش‌های سازمانی بخش دولتی است.