مقاله


کد مقاله : 13960814159138927

عنوان مقاله : رتبه¬بندی شاخص¬های شناسایی استعداد مدیران (مطالعۀ موردی: آموزش و پرورش استثنایی قم)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 861

فایل های مقاله : 301 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی حمیدی‌زاده hamidizadeh@ut.ac.ir استادیار دکترا
2 رضا طهماسبی rtahmasebi@ut.ac.ir استادیار دکترا
3 پریسا عالم‌زاده P.alemzadeh@ut.ac.ir دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مطلب که موفقیت سازمان¬های امروزی در درجۀ اول بستگی به سرمایه مدیریتی آنان دارد، امری کاملاً پذیرفته شده و انکارنشدنی است. هدف از این پژوهش تدوین و رتبه¬بندی شاخص¬های استعدادهای مدیریتی مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی قم است. پژوهش به روش آمیخته و به صورت ترکیبی از روش کمی و کیفی است. نمونه¬گیری بخش کیفی پژوهش، با فن گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده است که بر مبنای آن، از میان 45 مدیر و معاون آموزش و پرورش استثنایی قم، 12 نفر برای مصاحبه انتخاب شده¬اند. در بخش کمّی پژوهش از میان 180 معلم و مدیر آموزش و پرورش استثنایی، 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه¬گیری تصادفی انتخاب شده¬اند. در بخش کمّی، روایی محتوا و پایایی با محاسبۀ ضرایب آلفای کرونباخ تأیید شده است. در بخش کیفی، روایی با استراتژی ممیزی بیرونی و پایایی با شیوۀ پایایی بین دو کدگذار تأیید شده است. داده¬های کیفی پژوهش با فن تحلیل تم و داده¬های کمّی با نرم¬افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده¬ است. نتیجه پژوهش، شناسایی 39 شاخص برای شناسایی مدیران برتر بوده است که شناخت روحیات دانش¬آموزان استثنایی، دانش در زمینۀ آموزش استثنایی، تجربه تدریس در مدارس استثنایی، توانایی درک دانش¬آموزان خاص و احترام به افراد، در رتبه اول اهمیت از دیدگاه معلمان و مدیران قرار گرفته¬ است.