مقاله


کد مقاله : 139608141517188928

عنوان مقاله : Pathology of Entrepreneurship education courses in Iran

نشریه شماره : 2 Autumn-Winter 2016

مشاهده شده : 321

فایل های مقاله :


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 Mohammadreza Porabedi pourabedy@acecr.ac.ir Associate Professor PhD
2 Nasrin Ahmad Zadeh ahmadzadeh@eshteghal.ir Graduate M.Sc

چکیده مقاله

Entrepreneurship education such any other kind of education is a proximate and complex process. It effects from many factors such as structural and management, and also other external factors such as cultural, social and economic could also take effect on it. Beside these factors, entrepreneurship education because of its identity has its own characteristics. All of these subjects have caused some challenges in the process of doing educations and the authorities have faced some problems. One of these challenges is decreasing in participation of entrepreneurship education courses in comparing to past, while it is necessary for educating various groups of audits. Basically, the purpose of this study is to investigate thepathology of entrepreneurship education courses. Primarily, the required data were collected through the study of documents and library sources. In addition, all of the reports and available sources about entrepreneurship education courses and employment that are available at ACECR and some other organizations and institutions which was held before investigated. Therefore, for colleting needed data the research method was qualitative. The statistical population of this research consists of experts in the field of employment and entrepreneurship and the theoretician in this field, and the expert had also the executive experience in addition to be just a theoretician. The samples of this study, are the members of ACECR entrepreneurship and employment workgroup and other experts and teachers of this field. To collect the samples, the snowball method was used. To gather more information, the interviews was done by 20 experts and theoreticians. As there was no more past studies, firstly, interviews with experts were done to clarify the subject and finally the results were resend to the experts for validation. Data analysis was performed using the coding method. Coding methodconfigures through detailing the information into categories (classes)about the phenomenon of the research. In fact, based on data collected from interviews and notes, major and minor issues become apparent. Finally, damaging factors of entrepreneurship education coursesin management/administrative, social, cultural, legal, economic and structural factors were identified.