راهنمای تدوین مقاله


راهنماي تدوين و ارسال و پرداخت هزینه های مقالات

 

 شرايط ارسال مقاله

-     مقاله به زبان فارسي يا انگليسي بوده، قبلاً در جايي چاپ نشده باشد. داشتن چكيده فارسي و انگليسي براي مقاله ضرورت دارد.

-     هيئت تحريريه پس از داوري، پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد.

-      مسئوليت صحت مندرجات مقاله‌هاي علمي با نويسنده يا نويسندگان آن است.

 

-      در داخل متن مقاله، هیچ گونه اطلاعات فردی نویسنده اعم از نام و نشاني، شماره تلفن، محل خدمت و... ذكر نگردد.

 

-      در مراحل مربوط به ثبت و ارسال مقاله نام و نشاني دقيق،شماره تلفن و ایمیل نويسنده يا نويسندگان و محل خدمت آنان در قسمت مربوطه ذكر شود.

-   مقاله در برگه‌هايA4 و با رعـايت ابعاد صفحه دو فصلنامه (قطع وزيري) تايپ شود. تعداد جدول‌ها در پايين‌ترين حد در نظر گرفته شود. نمودارها واضح و عكس‌ها سياه و سفيد در كـاغذ مناسب در اندازه 15×10 سانتي‌متر تهيه گردد. نوع فونت و اندازه آن از یک استاندارد معمول پیروی کند.

-     کلیه مراحل فقط از طریق سامانه نشریه انجام شود.

-    دو فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد است.

 

نحوة ارائة مقاله

 

    مقاله علمي‌ـ پژوهشي شامل عنوان، نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، چكيده، واژه‌هاي كليدي، مقدمه، روش كار، تجزيه و تحليل، نتيجه‌گيري و منابع باشد. حجم مقاله نيز نبايد از 15 صفحه بيشتر باشد

 

   عنوان مقاله گويا و بيانگر محتواي مقاله باشد. نام و نام خانوادگي، درجة علمي و مؤسسه‌اي كه مؤلف در آن اشتغال دارد، در زير عنوان قيد شود

 

 

   چكيدة مقاله، شرح مختصر و جامعي از محتواي مقاله شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت و چگونگي پژوهش، نكته‌هاي مهم، نتيجه و بحث است؛ چكيده از 150 كلمه بيشتر نباشد

 

   مقدمه مقاله بيانگر مسئله پژوهش است. محقق بايد زمينه‌هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بيان و در پايان به انگيزة تحقيق اشاره نمايد

 

 

   روش كار بايد به اجمال بيانگر چگونگي و فرايند انجام پژوهش باشد. تحليل‌هاي آماري، روش‌هاي مورد استفاده، به شيوه‌اي مناسب يادآوري شود

 

 

   داده‌ها و نتيجه‌هاي به دست آمده بايد به گونه‌اي منطقي و مفيد ارايه شود و به اين منظور مي‌تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عكس باشد

 

 

     نويسنده در پايان مقاله راهنمايي و كمك‌هاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري کند.د 

 

 

  ارجاع‌هاي متن مقاله داخل كمان و به اين شيوه است: (نام خانوادگي، سال انتشار: شمارة صفحه)؛ مانند (زرين‌كوب، 1377: 25). شيوة ارجاع به منابعي كه بيش از دو نفر نويسنده دارند نيز به اين صورت خواهد بود: (اسميت و همكاران، 1974: 22).د

 

     در ذكر مشخصات انتشاراتي در فهرست منابع پايان مقاله از شيوة زير پيروي شود

مقاله: نام خانوادگي، نام (سال انتشار) «نام مقاله»، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره.

كتاب: نام خانوادگي، نام (سال انتشار) عنوان كتاب، نام مترجم، مصحّح، يا ساير افراد، شماره مجلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر.

پرداخت ها

 

مبلغ داوری مقالات 1/000/000ریال و  پذیرش و چاپ مقالات 2/500/000ریال می باشد. مبلغ داوری در مرحله "مرتبط" بودن مقاله و مبلغ پذیرش و چاپ پس از تایید مقاله توسط هیئت تحریریه نشریه واریز گردد. 
لطفاً مبلغ داوری مقالات و پذیرش و چاپ مقالات را به حساب سيبا شمارة 0103124242006 بانك ملي شعبه دانشگاه تهران، به نام پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي واريز و فایل اسکن شده فیش واریزی را آپلود و ارسال نمائید