شناسنامه


تعداد زبان:

2 زبانه

زبان اصلی:

فارسی

زبان دوم:

انگلیسی

عنوان نشریه:

آموزش در علوم انسانی

دوره انتشار:

دو فصلنامه

پست الکترونیکی نشریه:

j.education@ihss.ac.ir

education.ac.ir@gmail.com

تاریخ شروع انتشار:

1395

نمایه نشریه در پایگاه‌های علمی:

Sid، isc، magiran، سیویلیکا و ...

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقش

رتبه و محل اشتغال

1

دکترایرج فیضی

مدير مسئول

دکتری/ پژوهشگاه

2

دكترحسین کلانتری خلیل آباد

سردبير

دانشیار/پژوهشگاه

3

‌دكتر ایرج قاسمی

دستيار علمي

استادیار/پژوهشگاه

4

دکترخدایار ابیلی

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

5

دکترپروین احمدی

هيئت تحريريه

دانشیار/دانشگاه الزهرا

6

دکترحسین خنیفر

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

7

    دکترغلامرضا ذاکرصالحی

هيئت تحريريه

دانشیار/موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

8

     دکترسیدرضا شاکری

هيئت تحريريه

استادیار/پژوهشگاه

9

    دکترمحمدعلی گودرزی        هيئت تحريريه          استادیار/جهاد دانشگاهی تهران

10

   دکترسیدهادی مرجائی        هيئت تحريريه  استادیار/موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

11

  دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم        هيئت تحريريه             استاد/دانشگاه خوارزمی

12

سید ابوالفضل موسویان

مدير نشریات علمی-پژوهشی

کارشناسی ارشد/پژوهشگاه

13

مریم بایه

کارشناس

کاردانی/پژوهشگاه

14

بهاره رنجبر

کارشناس

کارشناسی ارشد/پژوهشگاه