اهداف و چشم انداز


دوفصلنامه علمی -تخصصی آموزش در علوم انسانی با هدف

 

انتشار نتایج پژوهش های علمی و تقویت توسعه تحقیقات درآموزش ؛

 

انتقال و تبادل یافته ها و دستاوردهای علمی تازه ؛

 

ایجاد زمینه های مناسب برای ارائه آراء اندیشه ها و نوآوری های علمی در سطح ملی و بین المللی

 

 مقالات در حوزه آموزش در علوم انسانی را به چاپ می رساند