اخبار نشریه

فراخوان مقاله جهت شماره سوم نشریه - محورهای موضوعی

بدینوسیله به آگاهی کلیه پژوهشگران در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی می‌رساند که دو فصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» جهت شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد:

 

محورها:

۱. ترویج یافته‌های پژوهشی علوم انسانی در سطح کاربران علوم انسانی و سایر متخصصان

۲. ايجاد زمينه مهارت افزایی از طريق علوم انساني در سطوح مديريتي، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري كشور

۳. توسعه نگاه علمی و کاربردی در نهادها، نخبگان و مدیران کشور

۴. بسترسازي براي تحول در روش‌شناسي مطالعه علوم انساني

۵. آسیب‌شناسی آموزش در علوم انسانی

۶. بیان مسائل و چالش‌‌های آموزش علوم انسانی در نهادهای آموزشی (دانشگاه، مدارس و حوزه علمیه)

۷. مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش علوم انسانی در نهادهای آموزشی و زمینه‌های متفاوت فرهنگی و اجتماعی

۸. معرفی و نقد روش‌مند الگوهای آموزشی در حیطه علوم انسانی

۹. برجسته نمودن نقش آموزش علوم انسانی در توسعه پایدار